Vyhlásenie spoločnosti THURGAU s.r.o. k ochrane osobných údajov pre internetový portál: www.dombezskodcov.sk alebo www.dombezplostic.sk

Spoločnosť THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo, IČO 53657217, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 151484/B (ďalej ako "THURGAU ") spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "Nariadenie EU") a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov").

Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní zabezpečiť a vykonať ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

V nasledujúcom texte vám poskytneme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracovania Vašich osobných údajov. Tieto informácie sú prístupné na našej webovej stránke www.dombezskodcov.sk a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

Kto spracováva Vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je spoločnosť THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo, IČO 53657217, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 151484/B

Aké údaje o Vás spracovávame ako prevádzkovateľ a v akých prípadoch?

Kedy spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu?
Na základe Vášho výslovného súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

Rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov (elektronických alebo listinných), ak nie ste našim zákazníkom

 • osobné údaje: e-mailová adresa (v prípade elektronických materiálov) alebo meno a priezvisko a poštová adresa (v prípade listinných materiálov)
 • právny titul: Váš súhlas - účel(y): marketing
 • Ak sa prihlásite na odber nášho newslettra alebo iných marketingových materiálov, tak Vaše údaje spracovávame výlučne za účelom rozosielania našich elektronických marketingových materiálov.

Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu

 • osobné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, platobné údaje, obchodná história
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): poskytovanie služby zákazníckeho účtu

Správa a uverejnenie zákazníckeho hodnotenia v našom e-shope

 • osobné údaje: e-mailová adresa, všetky hodnotenia zaslané z tejto e-mailovej adresy, príp. meno/prezývka
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): ohodnotenie tovaru ponúkaného našou spoločnosťou, marketing
 • V našom e-shope môžete uverejniť Vaše vlastné hodnotenie výrobkov ponúkaných našou spoločnosťou. Pre vloženie zákazníckeho hodnotenia je nevyhnutné, aby ste uviedli svoju platnú e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa následne slúži výhradne k nadviazaniu kontaktu v prípade otázok k Vášmu hodnoteniu a nie je zverejnená ani poskytnutá tretím osobám. Vami vložené zákaznícke hodnotenie je zverejnené alebo anonymne (ak zadáte v rámci hodnotenia iba svoju e-mailovú adresu) alebo pod menom/prezývkou (ak zadáte v rámci hodnotenia okrem svojej e-mailovej adresy aj svoje meno alebo prezývku). Zákaznícke hodnotenie môže byť zverejnené aj v eshopoch ostatných spoločností spadajúcich do koncernu THURGAU.

Uverejnenie fotografií/mien na našom facebookovom profile

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, fotografia
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): marketing
 • Fotografie, ktoré nám buď sami zašlete, alebo tie, ktoré si sami s Vaším vedomím zabezpečíme, môžeme uverejniť na našom profile na webovej stránke www.facebook.com, ak nám k tomuto udelíte svoj súhlas.

Kedy spracovávame údaje bez Vášho súhlasu? 
Bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch, na základe uvedených právnych titulov a na špecifikované účely:

Návšteva našich webových stránok

 • osobné údaje: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky našich webových stránok)
 • účel(y): štatistické účely, geolokalizácia, analýzy webových stránok za účelom ich optimalizácie − Váš internetový prehliadač odosiela pri prístupe na našu webovú stránku automaticky niektoré Vaše údaje na náš server, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.
 • Naše webové stránky na Vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa na tieto naše stránky pripájate, ukladajú v súlade s právnymi predpismi tzv. cookies súbory. Viac informácií o cookies nájdete v časti "Ako je to s cookies?"
 • Prostredníctvom geolokalizácie je na základe IP adresy technicky možné ohraničiť lokalitu, kde sa nachádza internetový užívateľ. Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuky a výrobky spoločnosti THURGAU, ktorá je najbližšie, sú získavané a používané údaje z Vašej IP adresy za účelom geolokalizácie. Uloženie IP adresy po skončení používania webových stránok sa pre účely geolokalizácie neuskutočňuje.

Plnenie zmluvy uzatvorenej cez e-shop/webové stránky vrátane vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, detaily Vašich objednávok (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpy, dohody o poskytnutí cenovej záruky, atď.) vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vrátane poistenia obchodu)
 • Osobné údaje spracovávame potom, ako ich zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa alebo nám ich zašlete e-mailom.

Plnenie zmluvy uzavretej v kamennom obchode (okrem nižšie uvedených zmlúv) vrátane vybavenia prípadných reklamácií
Spoločnosť THURGAU s.r.o. neprevádzkuje kamennú predajňu a ani výdajňu a tak nevzniká obchodno-právny vzťah so zákazníkom v takejto podobe.

Plnenie zmluvy o službe deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO príp. platobné údaje
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • Osobné údaje spracovávame iba za účelom realizácie zmluvy.

Rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov, ak ste náš zákazník

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa a ostatné údaje evidované v rámci zákazníckeho účtu (ak ho máte založený)
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej podnikateľskej činnosti)
 • účel(y): marketing
 • ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia EU môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania marketingových materiálov našej spoločnosti. Toto spracovávanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto marketingové materiály už neprajete dostávať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk.

Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. adresa, telefónne číslo, IČO
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť (v prípade, ak ste našim zákazníkom alebo sa následne stanete našim zákazníkom), oprávnený záujme (v ostatných prípadoch)
 • účel(y): komunikácia so zákazníkmi alebo záujemcami o ponúkaný tovar
 • Údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára budeme spracovávať výlučne za účelom nadviazania kontaktu s Vami a odpovede na Vašu správu a to po dobu uvedenú v časti "Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?"

Súčinnosť s orgánmi verejnej moci

 • osobné údaje: rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci

Vedenie účtovníctva

 • osobné údaje: fakturačné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO a DIČ)
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): účtovná evidencia

Vymáhanie dlžných pohľadávok voči zákazníkom

 • osobné údaje: všetky údaje súvisiace so zmluvným záväzkom medzi našou spoločnosťou a našimi zákazníkmi v omeškaní s plnením právnej povinnosti
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v našom nároku na úhradu dlžných pohľadávok)
 • účel(y): vymáhanie pohľadávok (zabezpečenie riadneho plnenia zmluvného záväzku nášho zákazníka)
 • Osobné údaje tých zákazníkov, ktorí sa dostanú do omeškania s plnením svojich zmluvných záväzkov voči našej spoločnosti spracovávame za účelom vymáhania našich pohľadávok.

Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame? 

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre účely uvedené v časti "Aké údaje o Vás spracovávame ako prevádzkovateľ a v akých prípadoch?" pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 • údaje ste nám poskytli Vy napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo na základe udeleného súhlasu
 • vo vybraných odôvodnených prípadoch získavame údaje z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, a pod..

Kto je príjemcom osobných údajov, ktoré o Vás ako prevádzkovateľ spracovávame? 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy (doručenie tovaru, Služby DDD)
Pokiaľ to bude na plnenie kúpnej zmluvy s Vami nutné, poverí spoločnosť THURGAU iné právnické a/alebo fyzické osoby plnením úloh pre spoločnosť THURGAU.

V rámci reklamačného konania môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté dodávateľovi tovaru, ktorý je povinný sa k reklamácií vyjadriť. Údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

Pre doručenie Vami objednaného tovaru môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam.

Pokiaľ ste si spolu s kúpou výrobkov objednali aj službu DDD, poskytneme Vaše osobné údaje osobám zabezpečujúcim vykonanie služby prípadne výrobcovi.

V rámci objednávky služby DDD dostanete informácie o vykonávateľovi služby DDD, resp. výrobcovi, ktorý vykoná montáž.

Pri tovare objednanom v rámci e-shopu Vám ponúkame možnosť sledovania zásielky, vďaka ktorej si môžete overiť stav svojej zásielky. Sledovanie zásielky zabezpečuje externý dodávateľ služieb.

Vyššie uvedeným poskytovateľom služieb budú zo strany spoločnosti THURGAU poskytnuté iba tie osobné údaje, ktoré sú nutné k splneniu príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom je zakázané používať Vaše osobné údaje na iné účely. Ak je to v zmysle platných právnych predpisov potrebné, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Poskytnutie osobných údajov za účelom realizácie platby
Spoločnosť THURGAU poskytuje vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb. Spoločnosť THURGAU využíva na platbu faktúry: hotovosť, prevod na účet, platobný terminál SumUp alebo na dobierku. Platobný terminál spoločnosti SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB, Londýn, Veľká Británia zabezpečuje všetky nariadenia o ochrane osobných údajov podľa nariadenia EU.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Poskytnutie údajov prevádzkovateľom informačných systémov a dátových úložísk 

Pri svojej obchodnej činnosti využívame niekoľko informačných systémov, ktoré nám umožňujú alebo uľahčujú evidenciu nami realizovaných obchodov, účtovníctva a pod. K ukladaniu dát z týchto systémov alebo iných elektronických dát využívame služby dátových úložísk. Prevádzkovatelia uvedených systémov a dátových úložísk tak majú prístup k nami takto evidovaným údajom, ale tieto osoby nie sú oprávnené s týmito údajmi inak nakladať. Ak je to v zmysle platných právnych predpisov nutné, sú s týmito osobami uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Poskytnutie osobných údajov za účelom zasielania listinných reklamných materiálov
Za účelom zasielania reklamných materiálov neposkytujeme Vaše údaje externému poskytovateľovi služby, ktorý takéto služby zabezpečujú. Spoločnosť THURGAU si robí takéto služby v svojej réžii. Spoločnosť THURGAU neposkytuje Vaše údaje iným tretím osobám za účelom marketingových aktivít tretích osôb.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Poskytnutie osobných údajov na účely zasielania elektronických marketingových materiálov
Elektronické reklamné a marketingové informácie a materiály pre nás zabezpečuje naša spoločnosť THURGAU., spracovanie, posielanie zabezpečujeme v našej réžii.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Poskytnutie osobných údajov orgánom verejnej moci 

V zmysle platných právnych predpisov je spoločnosť THURGAU povinná na základe požiadania príslušných orgánov verejnej moci v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie orgánom verejnej moci o spracovávaných osobných údajoch, napr. pre prípad vedeného trestného konania.

Webová analýza 
Za účelom neustáleho zlepšovania a optimalizovania obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom "AdWords Conversion Tracking". Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii zákazníkov sa nikdy nespracovávajú v personalizovanej podobe, ale výlučne anonymným spôsobom. Čiastočne sú analytické údaje prenášané na server príslušnej analytickej služby nachádzajúci sa v inom členskom štáte Európskej únie alebo do tretích krajín (napr. USA), kde sú ukladané. Zozbierané informácie môžu byť prenášané tretím osobám, pokiaľ to právne predpisy umožňujú, alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú údaje na základe poverenia poskytovateľa, ktorého služby využíva spoločnosť THURGAU. Spoločnosť THURGAU a ani služby analýzy webu neprepájajú údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré spoločnosť THURGAU alebo poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledovné analytické služby:

Google
Google Adwords Conversion Tracking používa cookies, ktoré umožňujú analýzu užívania webovej stránky. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho užívania webovej stránky, pre nastavenia reportov o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej stránky a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré o Vás získa. Pokiaľ nesúhlasíte so získavaním údajov o Vašej činnosti na webe spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môžete deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Poskytnutie osobných údajov za účelom vymáhania našich pohľadávok 

Ak sa voči nám dostanete do omeškania s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti, ktorá zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.

Spoločnosť THURGAU nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Aby sme ochránili vaše súkromie pri používaní našej webovej stránky, naša webová stránka nepoužíva sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí. Do našej webovej stránky sme zakomponovali iba odkazy na poskytovateľov sociálnych sietí (napr. www.facebook.com). Tým nemá Váš internetový prehliadač možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Spoločnosť THURGAU nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby ktoréhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku. Ak ale Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, tak tieto Vaše osobné údaje sú u nás uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. na dobu 5 rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby. V prípadoch, ak nám to ukladajú platné právne predpisy, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, po ustanovenú dobu. Záznamy zo zákazníckej linky uchovávame podľa ich povahy po dobu 3 rokov (pri správach týkajúcich sa poškodeného alebo neúplného tovaru s ohľadom na premlčaciu dobu s tým spojených nárokov). Po dobu 8 týždňov (pri ostatných správach) od prijatia Vašej požiadavky.

Aké sú Vaše práva a kde si ich môžete uplatniť? 
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva:

1) Právo na prístup 
Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Z pozície prevádzkovateľa Vám poskytneme aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

2) Právo na opravu 
Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

3) Právo na výmaz 
Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií: 
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; 
b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie; 
c) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; 
d) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne; 
e) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje; 
f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4) Právo na obmedzenie spracovania 
Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií: 
a) Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; 
b) Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia; 
c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 
d) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EU, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5) Právo na prenositeľnosť údajov 
V prípadoch predpokladaných Nariadením EU máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6) Právo na odvolanie súhlasu 
Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

7) Právo vzniesť námietku 
Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

8) Právo podať sťažnosť 
Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

Zodpovedná osoba: 
Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať emailom na emailovej adrese info@dombezskodcov.sk.

Uplatnenie Vašich práv je bezplatné, ibaže by právne predpisy ustanovovali inak.

Je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný? 
Udelenie akéhokoľvek súhlasu, špecifikovaného v časti Aké údaje o Vás spracovávame ako prevádzkovateľ a v akých prípadoch? je úplne dobrovoľné a slobodné. Udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov nie je podmienkou k nadobudnutiu tovaru ponúkaného našou spoločnosťou.

Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať? Ak áno tak ako/kde? 
Ktorýkoľvek Vami nám udelený súhlas, špecifikovaný v časti Aké údaje o Vás spracovávame ako prevádzkovateľ a v akých prípadoch? môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti a to nižšie uvedenými spôsobmi:

Súhlas so zasielaním elektronických marketingových materiálov našou spoločnosťou možno odvolať:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo.

Súhlas so zasielaním listinných marketingových materiálov našou spoločnosťou možno odvolať:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou a vedením zákazníckeho účtu je možné odvolať:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením Vášho zákazníckeho hodnotenia tovaru ponúkaného našou spoločnosťou môžete kedykoľvek odvolať:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením Vašej fotografie alebo iných údajov na našom profile na webovej stránke www.facebook.com je možné odvolať zaslaním odvolania súhlasu e-mailom na e-mailovú adresu info@dombezskodcov.sk alebo poštou na adresu nebo poštou na adresu THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo.

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré bolo vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Vášho súhlasu? 
Proti takému spracovaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.

Čo robí naša spoločnosť pre bezpečnosť Vašich osobných údajov? 
Naša webová stránka a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu Vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu Vašich osobných údajov. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy nakladať ako s dôvernými a zavrieť okno webového prehliadača po tom, čo ukončíte prehliadanie našej webovej stránky. V prípade transferu osobných údajov používame metódu šifrovania. Prenos šifrovaných dát (https) spoznáte podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku Vášho webového prehliadača.

Ak by ste však narazili na možné bezpečnostné medzery, čo najrýchlejšie nám ich oznámte! Pošlite nám čo najpodrobnejšiu špecifikáciu príslušného nedostatku na info@dombezskodcov.sk. Taktiež nám, prosím, zašlite presnú URL adresu a špecifikáciu, ako ste na nedostatok narazili - ideálne vrátane screenshotu obrazovky atď. Ďakujeme.

Ako je to s tzv. cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač trvale ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prijateľnejší, efektívnejší a bezpečnejší. Cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahuje žiadne vírusy. Inštalácii cookies môžete zabrániť nastavením softwaru svojho webového prehliadača. Naše online prezentácie používajú cookies. Použitím cookies nedochádza k získavaniu žiadnych Vašich osobných údajov. Cookies ukladajú predovšetkým Vami zvolené nastavenia ako je napríklad Vami zvolená najbližšia prevádzka THURGAU, práve aktívny užívateľský účet. Okrem toho spoločnosť THURGAU využíva cookies aj na štatistické účely. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade deaktivácie inštalácie cookies, nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Automatické rozhodovanie (profilovanie) 
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Máte ešte otázky?

Pre všetky otázky a poskytnutie informácií k Vašim údajom alebo ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti THURGAU je Vám k dispozícii naša zákaznícka linka na tel. č.: +421 918 447 463 (Po-Pia 8:00-17:00) alebo na e-mailovej adrese: info@dombezskodcov.sk.

Stav vyhlásenia k ochrane osobných údajov: 25.05.2018.
THURGAU s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo