Vyhlásenie spoločnosti appenzell s.r.o. k ochrane osobných údajov pre internetový portál: www.dombezskodcov.sk alebo www.dombezplostic.sk

Spoločnosť appenzell s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo, IČO 507 38 577, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 117697/B (ďalej ako "appenzell") zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov"). Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní zabezpečiť a vykonať ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov a zároveň majú podpísanú zmluvu o mlčanlivosti. V nasledujúcom texte Vám poskytneme informácie o spôsobe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov. Tieto informácie sú prístupné na našej webovej stránke a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť appenzell s.r.o., so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo, IČO 507 38 577.

Aké sú Vaše práva a kde ich môžete uplatniť?

Zákazník, resp. užívateľ webovej stránky www.dombezskodcov.sk alebo www.dombezplostic.sk je na účely zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby, resp. zákazníka je dobrovoľné.Vaše práva ako osoby dotknutej pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a požadovať od spoločnosti appenzell ich blokovanie a likvidáciu.

Ako dotknutá osoba máte v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo:

 • vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona ste oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na spracúvanie - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, - likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe Vášho súhlasu,
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu, na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v §10 ods. 3 písm. a) (informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami), písm. e) (spracúvanie už zverejnených osobných údajov), písm. f) (dôležitá úloha vo verejnom záujme) alebo písm. g) zákona o ochrane osobných údajov (ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov,
 • pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Svoje práva môžete uplatniť:

 • písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom je potrebné doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa predchádzajúcich bodov, ktorý je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Za účelom uplatnenia Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov obráťte sa prosím poštou na adresu: appenzell s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo alebo e-mailom na adresu dombezskodcov@gmail.com alebo dombezplostic@gmail.com. Uplatnenie Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov je bezplatné, pokiaľ platné právne predpisy neustanovia niečo iné. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://dataprotection.gov.sk/

Aké údaje o Vás appenzell zhromažďuje?

· Zhromažďovanie a používanie nepersonalizovaných (anonymných) údajov pre vnútorné a štatistické účely.

Váš internetový prehliadač odosiela pri prístupe na našu webovú stránku automaticky údaje na náš server (napr. dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúci webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, IP adresu). Pokiaľ pri používaní našej webovej stránky nezadáte žiadne údaje, získa appenzell údaje v anonymnej podobe.

· Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

· Údaje za účelom plnenia zmluvy

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, bude appenzell zhromažďovať a používať len pokiaľ tieto údaje zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa alebo nám ich zašlete e-mailom. Uložené osobné údaje budú spracované za účelom plnenia zmluvy a spracovania Vašej požiadavky. Po úplnom splnení kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny budú Vaše osobné údaje uložené s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty. Po uplynutí týchto lehôt budú Vaše osobné údaje vymazané. To neplatí, pokiaľ ste výslovne súhlasili s ďalším použitím Vašich osobných údajov.

· Údaje pre newsletter servis

Pri prihlásení do nášho newsletter-servisu z hlavnej stránky www.dombezskodcov.sk alebo www.dombezplostic.sk budú Vaše údaje (t.j. e-mailová adresa, meno a priezvisko) spoločnosťou appenzell použité na marketingové účely. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z newslettter-servisu. Odhlásenie z newsletter-servisu môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu dombezskodcov@gmail.com alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v newslettri a slúži na tento účel. Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov zakliknutím súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania newsletteru a ďalších marketingových obchodných materiálov pred odoslaním objednávky, tak sa spracujú Vaše nasledovné osobné údaje: emailová adresa, meno a priezvisko.

· Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie "registrácia zákazníka" budú Vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti appenzell. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii v sekcii "Aké sú Vaše práva a kde ich môžete uplatniť?". Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií, použije spoločnosť appenzell Vami zadané údaje pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať.

· Zákaznícke hodnotenie

V súvislosti s plnením zmluvy a za účelom zvyšovania kvality ponúkaného tovaru, si Vás spoločnosť appenzell dovoľuje osobitným spôsobom požiadať o poskytnutie hodnotenia zakúpeného tovaru. Vaše hodnotenie má pre appenzell veľký význam. Poskytnutím hodnotenia tovaru môžete ovplyvniť skladbu ponúkaných tovarov a prispieť tak k snahe appenzell o bližšie priblíženie sa k potrebám zákazníkov. Spoločnosť appenzell Vám ponúka možnosť zadať vlastné hodnotenie výrobkov ponúkaných na webovej stránke (zákaznícke hodnotenie). Vaše zákaznícke hodnotenie bude zverejnené anonymne, príp. pod menom, ktoré pre tento účel zadáte do formulárového poľa (príp. nickname). Po zadaní zákazníckeho hodnotenia je naviac potrebné uviesť platnú emailovú adresu. Táto e-mailová adresa slúži výhradne na nadviazanie kontaktu zo strany spoločnosti appenzell v prípade dotazov k Vášmu hodnoteniu a nebude zverejnená a ani poskytnutá tretím osobám. Pokiaľ ste si vytvorili zákaznícky účet v spoločnosti appenzell, máte možnosť kedykoľvek vymazať hodnotenia vo svojom zákazníckom účte. K tomu je nutné aby ste sa pred zadaním hodnotenia prihlásili do svojho zákazníckeho účtu. Zákaznícke hodnotenie môže byť zverejnené na všetkých produktoch koncernu appenzell.

3) Geolokalizácia

Prostredníctvom geolokalizácie je na základe IP adresy technicky možné ohraničiť lokalitu, v ktorej sa nachádza internetový užívateľ. Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuku a výrobky prevádzky appenzell, ktorá je najbližšie miestu IP adresy počítača, ktorý používate na prehliadanie internetu, sú získavané a používané údaje z Vašej IP adresy za účelom geolokalizácie. Uloženie IP adresy po zavretí internetovej stránky sa pre účely geolokalizácie nevykonáva. V prípade, že nesúhlasíte s geolokalizáciou, v nastaveniach Vášho webového prehliadača môžete zablokovať sprístupnenie polohy Vášho zariadenia.

V ktorých prípadoch majú tretie osoby prístup k Vašim údajom?

· Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy iným osobám

Pokiaľ to bude na plnenie kúpnej zmluvy s Vami nutné, poverí spoločnosť appenzell iné právnické a/alebo fyzické osoby plnením úloh pre spoločnosť appenzell. Ako príklad uvádzame poverenie prepravných a doručovateľských spoločností za účelom doručenia zakúpených výrobkov na Vami zvolenú adresu. Spolupracujeme s Slovenská pošta, DPD, UPS, DHL. Vyššie uvedeným poskytovateľom služieb budú zo strany spoločnosti appenzell poskytnuté iba tie osobné údaje, ktoré sú nutné k splneniu príslušnej činnosti za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Poskytovatelia služieb, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou appenzell a ktorým sú poskytované osobné údaje zákazníkov za účelom plnenia kúpnej zmluvy sú zaviazaní k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

· Poskytnutie osobných údajov za účelom realizácie platby

Tieto údaje spoločnosť appenzell neposkytuje nakoľko spôsob platby je len v hotovosti, na faktúru alebo na dobierku.

· Poskytnutie osobných údajov za účelom zasielania reklamných materiálov

Za účelom zasielania reklamných materiálov spoločnosť appenzell neposkytuje Vaše údaje žiadnej externej firme spracúva ich sama. Spoločnosť appenzell neposkytuje Vaše údaje iným tretím osobám za účelom marketingových aktivít tretích osôb. Poskytovatelia služieb sú zaviazaní k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

· Poskytnutie osobných údajov za účelom hodnotenia internetového obchodu www.dombezskodcov.sk alebo www.dombezplostic.sk

Spoločnosť appenzell neposkytuje e-mailovú adresu zákazníka použitú v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu appenzell údaje iným tretím osobám za účelom marketingových aktivít tretích osôb.

· Poskytnutie osobných údajov orgánom verejnej moci

V zmysle platných právnych predpisov je spoločnosť appenzell povinná na základe požiadania príslušných orgánov verejnej moci v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie orgánom verejnej moci o spracovávaných osobných údajoch, napr. pre prípad vedeného trestného konania.

· Sociálne pluginy

Aby sme ochránili Vaše súkromie pri používaní našej webovej stránky, nepoužíva naša webová stránka sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí. Do našej webovej stránky sme zakomponovali iba grafické odkazy na poskytovateľov sociálnych sietí (napr. www.facebook.com). Tým nemá Váš internetový prehliadač možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Spoločnosť appenzell nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

· Webová analýza

Za účelom neustáleho zlepšovania a optimalizovania obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom "AdWords Conversion Tracking". Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii zákazníkov sa nikdy nespracovávajú v personalizovanej podobe, ale výlučne anonymným spôsobom. Čiastočne sú analytické údaje prenášané na server príslušnej analytickej služby nachádzajúci sa v inom členskom štáte Európskej únie alebo do tretích krajín (napr. USA), kde sú ukladané. Zozbierané informácie môžu byť prenášané tretím osobám, pokiaľ to právne predpisy umožňujú, alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú údaje na základe poverenia poskytovateľa, ktorého služby využíva spoločnosť appenzell. Spoločnosť appenzell a ani služby analýzy webu neprepájajú údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré spoločnosť appenzell alebo poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledovné analytické služby:

Google

Google Adwords Conversion Tracking používa cookies, ktoré umožňujú analýzu užívania webovej stránky. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho užívania webovej stránky, pre nastavenia reportov o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej stránky a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré o Vás získa. Pokiaľ nesúhlasíte so získavaním údajov o Vašej činnosti na webe spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môžete deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ako je to s cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač trvale ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prijateľnejší, efektívnejší a bezpečnejší. Cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahuje žiadne vírusy. Inštalácii cookies môžete zabrániť nastavením softwaru svojho webového prehliadača. Naše online prezentácie používajú cookies. Použitím cookies nedochádza k získavaniu žiadnych Vašich osobných údajov. Cookies ukladajú predovšetkým Vami zvolené nastavenia ako je napríklad Vami zvolená najbližšia prevádzka appenzell, práve aktívny užívateľský účet. Okrem toho spoločnosť appenzell využíva cookies aj na štatistické účely. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade deaktivácie inštalácie cookies, nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Čo robí appenzell pre bezpečnosť údajov?

Naša webová stránka a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu Vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu Vašich osobných údajov. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy nakladať ako s dôvernými a zavrieť okno webového prehliadača po tom, čo ukončíte prehliadanie našej webovej stránky. V prípade transferu osobných údajov používame metódu šifrovania. Prenos šifrovaných dát (https) spoznáte podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku Vášho webového prehliadača.

Máte ešte otázky?

Pre všetky otázky a poskytnutie informácií k Vašim údajom alebo ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti appenzell je Vám k dispozícii naše zákaznícke centrum na tel. č.: +421 918 447 463 (Po-Pia 8:00-17:00) alebo na e-mailovej adrese: dombezskodcov@gmail.com.

Stav vyhlásenia k ochrane osobných údajov: 26.03.2018.
appenzell s.r.o, so sídlom Lipová 41, 900 27 Bernolákovo