HACCP certifikácia prevádzok

04.08.2023

Norma HACCP pre firmy v potravinárskom priemysle. HACCP metodika vyvinutá agentúrou NASA je dnes legislatívnym základom pre organizácie, ktoré pôsobia v potravinárskom priemysle, tzn. reštaurácie, výrobcovia potravín, dopravcovia v potravinárskom priemysle a pod.

Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Predstavuje analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej čistoty potravín. Zahŕňa komplexný systém pravidiel napomáhajúcich spoločnostiam zavádzať výrobné, spracovateľské a distribučné postupy v súlade s predpismi o bezpečnosti potravín a spĺňať kvalitatívnu úroveň očakávanú spotrebiteľmi. Povinnosť HACCP certifikácie sa vzťahuje na prevádzky a podniky, ktoré spracovávajú, uskladňujú alebo distribuujú potraviny. Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Bezpečný postup - Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu a rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti

Rozmiestnenie a kontrola staničiek - Rozmiestnené deratizačné staničky kontrolujeme v dohodnutých intervaloch. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie v súlade s platnou legislatívou

Kompletná dokumentácia - Po vykonaní deratizácie obdrží zákazník pôdorysný plán rozmiestnenia staničiek, protokol o vykonaní deratizácie a kartu bezpečnostných údajov k použitej účinnej látke.